KONTAKT

Zriaďovateľ

Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17 852 12 Bratislava

ZAMESTNÁVATEĽ

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Bohrova 1  851 01 Bratislava

Riaditeľ

Kovačičová K.+421 2 62 24 70 34 msmacharova@strediskoskole.sk

Úradné hodiny:
párny týždeň – pondelok 15:30 – 16:30 hod.
nepárny týždeň – pondelok 11:00 – 12:00 hod.

Pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním riaditeľky: Oslejová Ľ.

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám poskytneme všetky informácie týkajúce sa materskej školy.

Vedúca ŠJ

Nosková Z.+421 2 62 24 00 56zuzana.noskova@strediskoskole.sk

Materská škola

Macharova 1, 851 01 Bratislava+421 2 62 24 70 34msmacharova@strediskoskole.sk

Nájdete nás