KONTAKT

Zriaďovateľ

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

ZAMESTNÁVATEĽ

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam
Bohrova 1 
851 01 Bratislava

WebAdmin

PersoNet s r.o.

Riaditeľ

Katarína Kovačičová
+421 2 62 24 70 34

Úradné hodiny:

párny týždeň – pondelok 15:30 - 16:30 hod.
nepárny týždeň – pondelok 11:00 - 12:00 hod.

Pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním riaditeľky: Ľubica Oslejová

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám poskytneme všetky informácie týkajúce sa materskej školy.

Vedúca ŠJ

Zuzana Nosková
+421 2 62 24 00 56

Materská škola

Macharova 1, 851 01 Bratislava
+421 2 62 24 70 34

Nájdete nás