NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA

V materskej škole sa realizuje výučba podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Hrou za poznaním, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov, ako aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Po dohode so zákonným zástupcom poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom len dopoludnia alebo popoludní.

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.
Záujmy a talent si môžu rozvíjať na krúžkoch a pri aktivitách, ktoré realizujeme:

  • vyučovanie anglického jazyka
  • pohybová výchova
  • výtvarný krúžok
  • výcvik plávania
  • výcvik korčuľovania

Každoročne pripravujeme nové zaujímavé aktivity pre deti, ale realizujeme aj aktivity, ktoré majú v materskej škole už tradíciu:

  • Vianočné tvorivé dielne
  • Mikuláš
  • divadielka
  • karneval
  • ochutnávky nátierok…

Organizujeme tiež besiedky pri príležitosti konca školského roka, rozlúčku s predškolákmi,… Snažíme sa vytvárať súčasnú, otvorenú a tvorivú školu, ktorá pripraví deti pre zdravý, úspešný a plnohodnotný život.

 

Stručná charakteristika školského vzdelávacieho programu