DENNÝ PORIADOK

Materská škola je pre deti otvorená v pracovných dňoch denne od 6:15 hod. do 17:00 hod.

Dochádzka detí do MŠ je do 8:00 hod.

Spôsob dochádzky dieťaťa do MŠ  po 8:00 hod. si môže rodič dohodnúť s triednymi učiteľkami, deň vopred, alebo telefonicky do 8:00 hod. v príslušný deň na tel. číslo materskej školy: 02/62 247 034

Sprístupnenie budovy

6:15 hod. – 8:00 hod.
12:00 hod. – 13:00 hod.
15:00 hod. – 17:00 hod.

.

ČASČINNOSTI
Príchod detí do materskej školy.
Hry a činnosti podľa výberu detí; zdravotné cvičenia.
08:30 - 09:15Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata).
Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity; pobyt vonku.
11:15 - 12:40Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed, odpočinok).
14:25 - 15:15Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant).
Popoludňajšie vzdelávacie aktivity; hry a činnosti podľa výberu detí.
Krúžkové činnosti; hry a činnosti podľa výberu detí.