JEDÁLEŇ

Školská jedáleň

  • V § 5 odsek 2 znie:

   „(2) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,30 €/deň/dieťa.

  • V § 5 odseky 6 a 8 znejú:

   „(6) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:

a) desiata 0,30 €,

b) obed 0,72 €,

c) olovrant 0,25 €,

                    spolu     1,27 €

„(8) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov.

 • Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady.

 

V prípade, že zákonný zástupca do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca neuhradí výdavky na stravovanie dieťaťa, vedúca školskej jedálne pri materskej škole upozorní zákonného zástupcu osobne, alebo písomne na túto povinnosť, ktorú mu prikazuje školský poriadok materskej školy. V prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti zákonného zástupcu vedúca školskej jedálne pri materskej škole nahlási túto skutočnosť riaditeľke materskej školy a bude problém riešený ako opakované závažné porušenie školského poriadku materskej školy.

 

Kucharky

 

 

 

 

Jedálny lístok

Týždeň: 29.07.-31.07.2019

J.L. 29.-31.07.2019

 

 

Projekt Zdravá výživa: Ochutnávka zdravých nátierok a chutných šalátov

Ochutnávka zdravých nátierok a chutných šalátov