STRAVNÉ

  • Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,30 €/deň na 1 dieťa.
  • Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.
  • Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady.
  • Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:

          a) desiata 0,30 €

          b) obed 0,72 €

          c) olovrant 0,25 €

          SPOLU:  1,27 €

V prípade, že zákonný zástupca do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca neuhradí výdavky na stravovanie dieťaťa, vedúca školskej jedálne pri materskej škole upozorní zákonného zástupcu osobne, alebo písomne na túto povinnosť, ktorú mu prikazuje školský poriadok materskej školy. V prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti zákonného zástupcu vedúca školskej jedálne pri materskej škole nahlási túto skutočnosť riaditeľke materskej školy a bude problém riešený ako opakované závažné porušenie školského poriadku materskej školy.