ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤATA

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE pre šk. rok 2018/2019

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

  • spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6rokov ich veku,
  • prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  • prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 3082009 Z. z. určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať podmienku:

  • súrodenci už umiestnených detí v MŠ.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole oznámi riaditeľka materskej školy.

       Katarína Kovačičová

riaditeľka materskej školy