ŠKOLNÉ

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením (zákon č. 245/2008 Z.z., §28 ods. 5).
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade so zákonom č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje toto všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka.

 

§ 2
Materská škola

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič mesačne na jedno dieťa príspevkom vo výške 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Vypočítaná čiastka príspevku sa zaokrúhľuje smerom hore na jedno desatinné miesto.

Školné

 

Výška príspevku 25 EUR
2) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne a predložiť triednej učiteľke doklad o úhrade.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.
4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku podľa odseku 1.
5) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.